اهداف انجمن

اهداف انجمن | انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران
Oops...
Slider with alias none not found.

در دنیای صنعتی امروز یکی از مهمترین ویژگی های بشر همزیستی در یک اجتماع بزرگ است. چرا که بشر توقعات خود را بیشتر در این اجماع و جمع پذیری به دست آورده است. چه در زمانی که برای شکار بصورت گروهی به جنگل ها و کوه ها می رفت و دست پر برمی گشت و کمتر دچار دردسرهای برخورد با حیوانات وحشی می گردید و چه امروز که برای ساخت یک هواپیما ده ها بلکه صدها گروه و شرکت، همت های خود را کنار هم قرار می دهند تا به اهداف اصلی خود دست یابند.
از دهه سوم به بعد از انقلاب و در کنار اتحادیه ها و تعاونی های مختلف دو گروه از دستجات و جوامع صنعتی رشد سریع نمودند. یکی سندیکاها و دیگری انجمن ها بودند. از عوامل اصلی این رشد می توان به تشکیل گروه های متحد جهت شناسایی حرفه ای و پیشبرد اهداف خود اشاره نمود. انجمن ها که با حمایت وزارت کار تشکیل گردیده اند در جهت پویایی کارخانجات صنعتی نیرو بر آغاز به کار نموده اند و الحق به عنوان صدای رسای کارخانجات بسیار خوب پیشرفت کردند.
یکی از مهمترین اهداف انجمن کارفرمایان کارخانجات ماکارونی شناسایی و اعلام نقاط ضعف فعالیت های واحدهای تولید می باشد. یکی دیگر از این اهداف، ایجاد هماهنگی بین واحدهای ستادی و صاحبان و کارفرمایان صنعت در کشور می باشد. اما مهمترین هدف انجمن جمع بندی نظرات اعضا و اعلان و پیگیری تا به نتیجه رساندن نیازهای اعضا می باشد. انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران با هدف خدمت به :

۱. مصرف کننده کالای ایران، خصوصا در بخش صنعت غذا و افزایش سرانه مصرف ماکارونی می باشد.

۲. تولیدکننده برای توسعه میزان تولید ماکارونی در حد نیاز کشور می باشد.

۳. کمک به اقتصاد کشور و رشد صادرات ماکارونی خصوصا به کشور های همسایه ایران

۴. و در نهایت افزایش سرانه مصرف از 6 کیلو به 10 کیلو طی 2 سال

دبیر و اعضای هیئت مدیره انجمن امیدوار است با توجه به توانایی های موجود در بین اعضای انجمن نسبت به دستیابی به اهداف انجمن موظف باشد.

فهرست